ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ผู้แต่ง: อ.สุพิศา เขียวสีม่วง

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

- ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
- ปรับการนำเสนอเรื่องค่ามาตรฐาน
- ปรับและเพิ่มแบบประเมินผลการเรียนรู้
- เพิ่มตารางวิเคราะห์หลักสูตร+สรุปท้ายหน่วยทุกหน่วย
- วิชานี้มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 4 เรื่อง คือ เลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติ และความน่าจะเป็น และยังมีแบบฝึกหัดและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-05-15 01:07
2017-10-27 01:07