ข้อมูล eBook

ชื่อ: คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

ผู้แต่ง: ปราชญ์ รัตนานนท์ / ฤกษ์ระพี โสภณ

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

นำเสนอแนวคิดในการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์จากการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะชื่นชมสิ่งรอบตัวและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยแสดงกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงงาน การวางแผนการกำหนดระยะเวลา กำหนดชิ้นงานบั้นปลาย ขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-11-17 01:12
2018-11-17 01:12
2018-11-07 01:11
2018-11-03 01:11
2018-09-16 01:06
2018-08-07 01:07
2018-06-26 01:07
2018-06-09 01:06
2018-05-23 01:06
2018-05-15 01:07
2018-05-12 01:06
2018-01-11 01:06
2017-12-11 01:05
2017-11-11 01:07
2017-11-03 01:06

หน้า